Grunnprinsipper

FORBUNDSVIRKSOMHETEN UFF skal arbeide for:

(Opplest og vedtatt under styremøte 16.09.17 styremøte 1/17 sak nr.5. )
1

Trygge medlemsinteresser, gjennom:

 • å utøve forbundsvirksomheten i tråd med gjeldende lov- og avtaleverk. 
 • at interessen for fagforeningsarbeidet styrkes 
 • at medlemmenes interesser sikres ved en eventuell omorganisering i Redningsselskapet.
2

God opplæring, gjennom:

 • at tillitsvalgte på alle nivåer gis best mulig opplæring i tillitsvalgtarbeid 
 • at flest mulig av medlemmene gis grunnleggende opplæring i tillitsvalgtarbeid 
3

Bred informasjon, gjennom:

 • at tillitsvalgte og medlemmer fortløpende skal få orientering om aktuelle saker 
 • at UFF syn i spesielt aktuelle saker blir gjort kjent gjennom media 
 • at Deltas medlemsblad og UFF-nett og sosiale medier skal være kommunikasjonskanaler for rask og relevant informasjon til og fra medlemmer, tillitsvalgte og eksterne aktører 
 • å følge opp UFF kommunikasjonsplan 
4

Solid økonomi, gjennom:

 • at tillitsvalgte og medlemmer fortløpende skal få orientering om aktuelle saker 
 • at UFF syn i spesielt aktuelle saker blir gjort kjent gjennom media 
 • at Deltas medlemsblad og UFF-nett og sosiale medier skal være kommunikasjonskanaler for rask og relevant informasjon til og fra medlemmer, tillitsvalgte og eksterne aktører 
 • å følge opp UFF kommunikasjonsplan 
5

Nært samarbeid med arbeidsgiver, gjennom:

 • å medvirke til gjennomføring av Redningsselskapets Strategiplan og Personalpolitiske retningslinjer, herunder trygge ansettelsesforhold og godt arbeidsmiljø 
 • Å påse at sikkerheten for sjøfolkene i UFF blir ivaretatt blant annet gjennom internkontrollsystemer, tilfredsstillende forsikring ved opphold innenlands og i utlandet samt kontinuerlig Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid. 
 • å bidra til at Redningsselskapet tilføres nødvendige budsjettmidler 
 • å medvirke til at Redningsselskapet tilføres nødvendig bemanning 
 • å følge opp at inngåtte avtaler blir iverksatt og fulgt opp 
 • å bidra til at Redningsselskapet tilføres nye relevante arbeidsoppgaver 
 • å hindre at samfunnsoppgaver som er tillagt Redningsselskapet blir privatisert eller lagt til andre aktører.
 • å bidra til at arbeidsgiver tilrettelegger for sjøfolks faglige og personlige utvikling 
 • å medvirke til gjennomføring av «Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv» (IA-avtalen), og at avtalens delmål blir oppnådd 
 • å påvirke til at rekruttering til Redningsselskapet i hovedsak skjer fra lokalområdene.
 • å argumentere for at sjøfartsfaglig kompetanse blir vektlagt ved rekruttering til relevante lederstillinger 
 • å påse at kunngjøring om ledig stilling kun inneholder krav som er nødvendig for arbeidsoppgaven i stillingen 
 • Å medvirke til at Redningsselskapet tilføres nødvendig og tidsriktig bygningsmasse/ opplæringsfasiliteter.
6

Grundig opplæring og videreutdanning, gjennom:

 • at Redningsselskapets opplæringssenter skal være sentral for Redningsselskapets interne opplæring 
 • at opplæringen forblir en utdanning med lønn 
 • at opplæringsvirksomheten til enhver tid oppdateres i overensstemmelse med Redningsselskapet kompetansebehov 
 • at Redningsselskapets Opplæringssenter gir en faglig og dokumenterbar kompetanse som også er i samsvar med krav fra andre etater.
 • at opplæringsvirksomheten legges opp slik at den også passer for de som ikke ønsker å være hjemmefra over lengre tid 
 • at det gjennomføres lederutdanning og lederutvikling i tråd med Redningsselskapets behov 
 • å arbeide for at sjøfolk gis mulighet til å ta frivillig relevant utdannelse som betales av Redningsselskapet, og at det i den forbindelse gis nødvendig tjenestefri med lønn 
7

Å styrke Sjøfolkenes sikkerhet, gjennom:

 • å samarbeide aktivt med Arbeidsmiljøutvalg og Hovedverneombud.
 • å påse at sikkerheten for sjøfolk i UFF blir ivaretatt blant annet gjennom internkontrollsystemer og kontinuerlig Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid (HMS) 
 • å medvirke til at sjøfolkene har tilgang til hensiktsmessig, trygt og tilstrekkelig sikkerhetsutstyr 

LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR UFF skal arbeide for:

1

Gode lønns- og arbeidsvilkår, gjennom:

 • at lønnsnivået i Redningsselskapet gjenspeiler sjøfolkenes viktige rolle som utrykningsenhet og beredskapsenhet.
 • at lønnsnivået i Redningsselskapet skal holdes på minst samme nivå som sammenlignbare grupper.
 • at det utarbeides og fremforhandles en tidsriktig overenskomst som er tilrettelagt for fartøy i akutt beredskap.
 • at Redningsselskapets beredskaps ordning gjenspeiler seg i turnusordningen.
 • at alle medlemmer skal ha en rimelig lønnsutvikling 
 • at kompetanseheving bør gi lønnsmessig kompensasjon 
 • at alle opparbeidede rettigheter minimum opprettholdes på dagens nivå 
 • å påse at lov- og avtalefestede arbeidstidsbestemmelser overholdes 
 • at arbeidsgiver tilrettelegger for og gjennomfører medarbeider- og lønnssamtaler 
2

Smidig livsfase- og seniorpolitikk, gjennom:

 • å medvirke til en livsfasepolitikk som ivaretar gode sosiale ordninger ved fødsel, omsorgsbehov, skader og sykdom gjennom hele arbeidsforholdet 
 • å påvirke til at arbeidsgiver etablerer rutiner for å ivareta sjøfolk som rammes av livskriser 
 • å videreutvikle seniorpolitiske tiltak.
3

Trygg pensjonstilværelse, gjennom:

 • delta aktivt og trygge medlemmenes interesser ved en eventuell revisjon av tjenestepensjonsordningen 
 • at ny tjenestepensjonsordning inkludert Avtalefestet pensjon (AFP) tilpasses og ivaretar alle på best mulig måte.